Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser kort sagt

 • Ved at bestille nogen af ​​vores produkter accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.
 • Det er Cadesign base A/S der ejer og administrerer din3dshop.dk, hvorfor alt i det følgende vil referere til Cadesign base A/S som virksomhed.
 • Ved at afgive en ordre til Cadesign base A/S garanterer du, at du er mindst 18 år gammel eller har forældres tilladelse til at købe hos os.
 • Alle personlige oplysninger, du giver os, eller som vi modtager, håndteres af Cadesign base A/S som ansvarlig for de personlige oplysninger.
 • Begivenheder uden for Cadesign base A/S´ kontrol betragtes som force majeure.
 • Prisen er den, der er fastsat på den dato, hvor du bestiller din bestilling.
  Forsendelsesomkostninger og betalingsgebyrer indregnes før bekræftelse af køb.
 • Kortoplysninger overføres via sikker SSL-kryptering og gemmes ikke.
 • Bemærk venligst at lokale afgifter kan opstå.
 • Cadesign base A/S forbeholder sig ret til at ændre enhver information uden forudgående varsel.
 • Alle produkter er tilgængelige hos vores leverandører. Hvis produkter fjernes fra vores leverandørbeholdning forbeholder vi os ret til at annullere ordren, hvis der ikke kan nås nogen løsning på udskiftningsprodukter.
 • Kunden har al ansvar for produktet installeret på computeren. Cadesign base A/S er ikke ansvarlig eller ansvarlig for produktfunktionen, når den er installeret på en computer.

Betaling og levering

Du kan betale enten med kreditkort, MobilePay eller faktura. Ved betaling med kreditkort og MobilePay trækker vi beløbet i det øjeblik, vi afsender softwaren. Alle ordrer leveres elektronisk. Vi håndterer din bestilling med det samme, vi modtager ordren inden for normal åbningstid, og det sker digitalt og øjeblikkeligt  (8:00 – 16:00 mandag til torsdag og fredag 8:00 – 15:00)

Vilkår og betingelser

Denne side indeholder vilkårene og betingelserne. Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bestiller produkter fra os. Du bør forstå, at ved at bestille nogen af vores produkter, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Ved at bestille hos Cadesign base A/S garanterer du, at du er mindst 18 år gammel (eller har forældres tilladelse til at købe hos os) og acceptere disse vilkår og betingelser, der gælder for alle ordrer, der er placeret eller skal placeres hos Cadesign base A/S til salg og levering af produkter. Ingen af disse vilkår og betingelser påvirker dine lovbestemte rettigheder. Ingen andre vilkår eller ændringer i vilkår og betingelser skal være bindende, medmindre det er aftalt skriftligt underskrevet af os.

Personlig information

Alle personlige oplysninger, du giver os, eller som vi modtager, håndteres af Cadesign base A/S som ansvarlig for de personlige oplysninger. De personlige oplysninger, du giver, vil blive brugt til at sikre leverancer til dig, kreditvurderingen, samt sende tilbud og informationer . De oplysninger, du angiver, er kun tilgængelige for Cadesign base A/S og vil ikke blive delt med andre tredjeparter. Du har ret til at få udleveret de oplysninger, vi opbevarer om dig. Du har altid ret til at anmode Cadesign base A/S om at slette eller rette op på de oplysninger, vi opbevarer om dig. Ved at acceptere Cadesign base A/S’  betingelser accepterer du ovenstående.

Force Majeure

Begivenheder uden for Cadesign base A/S´  kontrol, som ikke er rimeligt forudsigelige, betragtes som force majeure, hvilket betyder at Cadesign base A/S er fritaget fra Cadesign base A/S´ forpligtelser til at opfylde kontraktlige aftaler. Eksempel på sådanne begivenheder er regeringshandling eller undladelse, ny eller ændret lovgivning, konflikt, embargo, brand eller oversvømmelse, sabotage, ulykke, krig, naturkatastrofer, pandemier, strejker eller manglende levering fra leverandører. Force majeure omfatter også offentlige beslutninger, der påvirker markedet negativt og produkter, for eksempel restriktioner, advarsler, forbud mv.

Betaling

Alle produkter forbliver Cadesign base A/S´ ejendom indtil fuld betaling er foretaget. Prisen er den, der er fastsat på den dato, hvor du bestiller din bestilling. Forsendelsesomkostninger og betalingsgebyrer indregnes før bekræftelse af køb. Hvis du er under 18 år, skal du have forældres tilladelse til at købe fra Cadesign base A/S.

Alle overførsler gennem Cadesign base A/S  håndteres og gennemføres via tredjeparts dedikerede gateways for at sikre din beskyttelse. Kortoplysninger er ikke gemt, og alle kortoplysninger håndteres via SSL-kryptering. Læs venligst vilkårene for den valgte betalingsgateway for transaktionen, da de er ansvarlige for de foretagne transaktioner.

Lokale skatter

Bemærk venligst, at lokale afgifter (moms, told) kan forekomme afhængigt af din region og lokale toldafgifter. Disse gebyrer er på kundernes egen bekostning.

Yderligere information

Cadesign base A/S forbeholder sig ret til at ændre enhver information, herunder men ikke begrænset til priser, tekniske specifikationer, købsbetingelser og produkttilbud uden forudgående varsel. I tilfælde af, at et produkt er udsolgt, har Cadesign base A/S  ret til at annullere ordren og refundere ethvert beløb, der betales på den bedste måde. Cadesign base A/S  skal også underrette kunden om tilsvarende erstatningsprodukter, hvis det er tilgængeligt.

Alle henvendelser:

ENGLISH:

Terms & Conditions in short

 • By ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.
 • By placing an order at Cadesign base A/S , you warrant that you are at least 18 years old or have parents’ permission to buy from us.
 • All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by Cadesign base A/S  as responsible for the personal information.
 • Events outside Cadesign base A/S´  control shall be considered force majeure.
 • The price applicable is that set at the date on which you place your order.
 • Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase.
 • Card information is transmitted over secure SSL encryption and is not stored.
 • Please note that local charges may occur.
 • Cadesign base A/S reserves the right to amend any information without prior notice.
 • All products are available with our suppliers. If products are removed from our suppliers inventory, we reserve the right to cancel the order if no solution for replacement products can be reached.
 • The customer retains all responsibility for the product installed on a computer. Cadesign base A/S will not be responsible nor liable for the products function once installed on a bike.

Payment and delivery

You can pay either by credit card, MobilePay or invoice. When paying by credit card and MobilePay, we deduct the amount the moment we send the software. All orders are delivered electronically. We handle your order as soon as we receive the order within normal opening hours, and the order  delivered right away digitally (8:00 – 16:00 Monday to Thursday and Friday 8:00 – 15:00)

Terms & Conditions

This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.

By placing an order at Cadesign base A/S , you warrant that you are at least 18 years old (or have parents’ permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at Cadesign base A/S for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.

Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by Cadesign base A/S  as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to Cadesign base A/S and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request Cadesign base A/S to delete or correct the information held about you. By accepting the Cadesign base A/S Conditions, you agree to the above.

Force Majeure

Events outside Cadesign base A/S´s control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that Cadesign base A/S is released from Cadesign base A/S’s obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.

Payment

All products remain Cadesign base A/S’s property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents’ permission to buy from Cadesign base A/S.

All transfers conducted through Cadesign base A/S are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.

Local Taxes

Please note that local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.

Additional Information

Cadesign base A/S reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, Cadesign base A/S has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. Cadesign base A/S shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

All enquiries: